DUYURULAR

Kırtasiye Alımı Malzemesi İhale Metni

22 May 2019

KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI YAPILACAKTIR

İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU

MALİ İŞLER BİRİMİ

KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI  30597 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğinin 16. Maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası: 2019/0002

1. İdarenin

a) Adresi : İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU Oğuzlar Mah. 1251/2 Sok. No:8 KONAK / İZMİR
b) Telefon : 444 9 134         
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@kavram.edu.tr
ç) İhale Dokümanın görülebileceği internet adresi :  https://www.kavram.edu.tr/    

İhalenin Konusu Mal/ Hizmet/ Yapım İşi’nin

a) Niteliği, türü ve miktarı: 12 Ay Süreli , 65 kalem, 8.608 adet,  kırtasiye malzemesi alımı, ayrıntılı bilgiye web sitemizde yayınlanan Teknik ve İdari Şartname de bulabilirler. 
b) Yapılacağı Yer: Türkiye sınırları içerisinde İdarenin hizmetlerini sürdürdüğü tüm yerleşim yerleri 
c) Süresi: İşe başlama tarihinden itibaren 12 (oniki) aydır.         

2. İhalenin
a) 
Yapılacağı yer : İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu 1251/2 Sok. No:8 İzmir Yerleşkesi Oda No: 107 KONAK / İZMİR
b) Tarihi ve Saati : 27/05/2019 Pazartesi günü, saat: 14:00                                                         
3. İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler:

3.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

3.1.1 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

3.1.2. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

3.1.3. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

3.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu ve teklif cetveli.

3.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

3.1.6. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

3.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgelere idari şartnamede yer verilmiştir.

3.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

3.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

İsteklinin ilk ilan ve davet tarihinden geriye doğru son 3 yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımları ile ilgili yurtiçinde veya yurtdışında bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak deneyimini gösteren belge sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %15’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler sunulması gerekir. Resmi Kurumlar kırtasiye malzeme alımı sözleşmesi ve benzeri işlerin sözleşmeleri benzer iş deneyimi kabul edilecektir.

3.3.2. İstekliler teklif verecekleri kısımlara ait numune sunmak zorundadırlar. Sunulan numuneler listelenmeli imzalı kaşeli olarak, numuneler ile birlikte teklif zarfının yanında teslim edilmelidir.

3.3.3. Ürün Marka Model ve Meşei Ülke Bilgilerinin Listesi sunulmalıdır.

3.3.4. Ürün Garanti Taahhütnamesi (Firma sunduğun tüm ürünlerin garantisini kendi taahhüt ettiğini kaşeli imzalı beyan etmelidir)

3.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

3.4.1 Resmi Kurumlar kırtasiye malzeme alımı sözleşmesi ve benzeri işlerin sözleşmeleri benzer iş deneyimi kabul edilecektir.

4. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250,00 TL (Türk Lirası) karşılığı İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU 1251/2 Sok. No:8 KONAK / İZMİR Mali işler biriminden makbuz karşılığı nakit ödeme yapılarak temin edilecektir. İl dışındaki katılımcılar için TEB Bankası MONTRÖ Şube Kodu: 381 Hesap No: 67676633 IBAN: TR32 0003 2000 0000 0067 6766 33 No’lu Hesaba sadece banka gişelerinden firma ismi ve ödemeye ilişkin ihale konusu yazılarak ödeme yapılmalıdır. İhale dökümanlarının satın alınması zorunludur.             

7. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU 1251/2 Sok. No:8 KONAK / İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

9. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda 3 ay süreli geçici teminat vereceklerdir.

10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

11. Konsorsiyum, iş ortaklıkları ve adi şirket ortaklığı olarak ihaleye teklif verilemez.

12. İsteklilerin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım ve her türlü sigorta giderleri teklif verene aittir.

13. Diğer Hususlar: İhale Yönetmeliği’nin 22. Maddesine göre öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Ekler:
İdari Şartnamesi için tıklayınız.
Sözleşme Taslağı için tıklayınız.
Teknik Şartname için tıklayınız.

Standart Formlar:
Banka Referans Mektubu için tıklayınız.
Bilanço Bilgileri Tablosu için tıklayınız.
Birim Fiyat Teklif Cetveli için tıklayınız.
Birim Fiyat Teklif Mektubu için tıklayınız.
Evrak Listesi için tıklayınız.
Geçici Teminat Mektubu için tıklayınız.
İş Deneyim Belgesi için tıklayınız.
Kesin Teminat Mektubu için tıklayınız.
Ürün Marka - Model -Menşei Ülke Bilgi Çizelgesi için tıklayınız.
Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname10 Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname için tıklayınız.