DUYURULAR

Türkçe ve Yabancı Yayın Çeşitli Kitap Alımı İhale İlanı

27 Haz 2019

TÜRKÇE VE YABANCI YAYIN ÇEŞİTLİ KİTAP SATIN ALINACAKTIR

 

İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU

MALİ İŞLER BİRİMİ

 

Türkçe ve Yabancı Yayın Çeşitli Kitap Alımı İşi 30597 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği’nin 16. Maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

 

İhale Kayıt Numarası: 2019/0004

 

 1. İdarenin 

a) Adresi

: İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU Oğuzlar mah. 1251/2 Sok. No:8 KONAK / İZMİR

b) Telefon

: 444 9 134

c) Elektronik Posta Adresi

: satinalma@kavram.edu.tr

ç) İhale Dökümanın görülebileceği internet adresi

: https://www.kavram.edu.tr/

 

 1. İhalenin Konusu Mal/ Hizmet/ Yapım İş’inin

  a) Niteliği, türü ve miktarı

  : 4.251 Adet Türkçe ve Yabancı Yayın Çeşitli kitap Alımı, ayrıntılı bilgiye web sitemizde yayınlanan Teknik ve İdari Şartname de bulabilirler.

  b) Yapılacağı Yer

  : Oğuzlar mah. 1251/2 Sok. No:8 KONAK / İZMİR 

  c) Süresi

  :Söz konusu malzemeler sözleşme imzalandıktan sonra 30- 60 takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

   

 2. İhalenin 

  a) Yapılacağı Yer

  : Oğuzlar mah. 1251/2 Sok. No:8 Oda No: 107  KONAK / İZMİR 

  b) Tarihi ve saati

  : 05.07.2019- 13:00

   

 3. İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler:
  1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;  

4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriterler idari şartnamede belirtilmiştir.

4.3.  Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin kriterler idari şartnamede belirtilmiştir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

İdare tarafından Benzer İş’lere ilişkin kriterler idari şartnamede belirtilmiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250,00 TL (Türk Lirası) karşılığı İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU 1251/2 Sok. No:8 KONAK / İZMİR mali işler biriminden makbuz karşılığı nakit ödeme yapılarak temin edilecektir. İl dışındaki katılımcılar için TEB Bankası MONTRÖ Şube Kodu: 381 Hesap No: 67676633 IBAN: TR32 0003 2000 0000 0067 6766 33 No’lu Hesaba sadece banka gişelerinden firma ismi ve ödemeye ilişkin ihale konusu yazılarak ödeme yapılmalıdır. İhale dökümanlarının satın alınması zorunludur.            

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU 1251/2 Sok. No:8 KONAK / İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. Bu ihale 2 kısımdan oluşmaktadır. Her kısmın tamamına teklif verilecektir. 1. Kısım Türkçe Yayın, 2. Kısım Yabancı Yayınlardan oluşmaktadır.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış)takvim günüdür.

12. Konsorsiyum, iş ortaklıkları ve adi şirket ortaklığı olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. İsteklilerin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım ve her türlü sigorta giderleri teklif verene aittir.

14. İhale içerik ve şartları ile ilgili değişiklikler için ihale süresi içinde her türlü zeyilname yayınlama hakkı tarafımıza aittir.

15. Diğer Hususlar: 


İhale Yönetmeliği’nin 22. Maddesine göre öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


Formlar:
Banka Referans Mektubu için tıklayınız.
Bilanço Bilgileri Tablosu için tıklayınız.
Birim Fiyat Teklif Cetveli için tıklayınız
Birim Fiyat Teklifi Mektubu için tıklayınız.
Evrak Listesi için tıklayınız.
Geçici Teminat Mektubu için tıklayınız.
İş Deneyim Belgesi için tıklayınız.
Kesin Teminat Mektubu için tıklayınız.
Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname için tıklayınız.

Ekler:
İdari Şartname Eki için tıklayınız
Sözleşme Taslağı için tıklayınız.
Teknik Şartname için tıklayınız.
Türkçe Yayın ISBN No için tıklayınız.
Yabancı Yayın ISBN No için tıklayınız.